Hi,欢迎来到广东省演出协会网~
 • 手机版
 • 网站地图
 • 收藏本站
全国服务热线
 • 会员服务

  020-37580009

 • 证件咨询

  020-37580681

 • 舞台资质

  020-37580058

photo gallery
图库
2019
 • 1
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (1).jpg
 • 2
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (2).jpg
 • 3
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (3).jpg
 • 4
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (4).jpg
 • 5
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (5).jpg
 • 6
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (6).jpg
 • 7
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (7).jpg
 • 8
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (8).jpg
 • 9
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (9).jpg
 • 10
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (10).jpg
 • 11
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (12).jpg
 • 12
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (13).jpg
 • 13
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (14).jpg
 • 14
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (15).jpg
 • 15
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (16).jpg
 • 16
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (17).jpg
 • 17
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (18).jpg
 • 18
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (19).jpg
 • 19
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (20).jpg
 • 20
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (41).jpg
 • 21
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (21).jpg
 • 22
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (22).jpg
 • 23
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (23).jpg
 • 24
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (24).jpg
 • 25
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (25).jpg
 • 26
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (26).jpg
 • 27
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (27).jpg
 • 28
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (28).jpg
 • 29
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (29).jpg
 • 30
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (30).jpg
 • 31
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (31).jpg
 • 32
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (32).jpg
 • 33
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (33).jpg
 • 34
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (34).jpg
 • 35
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (35).jpg
 • 36
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (36).jpg
 • 37
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (37).jpg
 • 38
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (38).jpg
 • 39
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (39).jpg
 • 40
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (40).jpg
 • 41
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (42).jpg
 • 42
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (43).jpg
 • 43
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (44).jpg
 • 44
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (45).jpg
 • 45
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (46).jpg
 • 46
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (47).jpg
 • 47
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (48).jpg
 • 48
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (49).jpg
 • 49
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (50).jpg
 • 50
  2019中国(广州)演出经纪人大会 (51).jpg
 • 51
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (1).jpg
 • 52
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (2).jpg
 • 53
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (3).jpg
 • 54
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (4).jpg
 • 55
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (5).jpg
 • 56
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (6).jpg
 • 57
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (7).jpg
 • 58
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (8).jpg
 • 59
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (9).jpg
 • 60
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (10).jpg
 • 61
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (11).jpg
 • 62
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (12).jpg
 • 63
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (13).jpg
 • 64
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (14).jpg
 • 65
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (15).jpg
 • 66
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (16).jpg
 • 67
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (17).jpg
 • 68
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (18).jpg
 • 69
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (19).jpg
 • 70
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (20).jpg
 • 71
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (21).jpg
 • 72
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (22).jpg
 • 73
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (23).jpg
 • 74
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (24).jpg
 • 75
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (25).jpg
 • 76
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (26).jpg
 • 77
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (27).jpg
 • 78
  2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (28).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会
2019中国(广州)演出经纪人大会 (1).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (2).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (3).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (4).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (5).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (6).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (7).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (8).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (9).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (10).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (12).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (13).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (14).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (15).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (16).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (17).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (18).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (19).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (20).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (41).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (21).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (22).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (23).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (24).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (25).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (26).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (27).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (28).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (29).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (30).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (31).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (32).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (33).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (34).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (35).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (36).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (37).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (38).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (39).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (40).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (42).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (43).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (44).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (45).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (46).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (47).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (48).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (49).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (50).jpg
2019中国(广州)演出经纪人大会 (51).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (1).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (2).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (3).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (4).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (5).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (6).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (7).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (8).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (9).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (10).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (11).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (12).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (13).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (14).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (15).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (16).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (17).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (18).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (19).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (20).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (21).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (22).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (23).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (24).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (25).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (26).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (27).jpg
2019中国(广州)演出经纪人颁奖活动 (28).jpg

地址:广州市越秀区二沙岛海山街1号星海演艺集团大楼616室

邮编:gdtap@163.com

电话:020-37580009 (会员服务)   020-37580681 (证件咨询)
          020-37580058 (舞台资质)

传真:020-37580232

扫描关注公众号
广东演出二维码
广东省演出业协会网Copyright©2004 - 2012 WWW.GDTAP.COM All Rights Reserved http://www.gdtap.com 备案号:粤ICP备16087050号-1 技术支持:英铭网站建设
技术支持 英铭科技